ZXSUM8信号处理器
+对原厂主机系统的多路分频信号进行求和和平衡以便产生全频信号
+使得后装市场系统到你的原车主机系统的信号处理更加容易
+可变的8V信号使你的KICKER放大器在整个声谱中全力驱动
+加入辅助并直接将便携式媒体集成到你的放大器中

型号 ZXSUM8
最大输入电压       40V RMS
最大辅助输入电压     40V RMS
最大输出电压(通道1-3)  9V RMS
最大输出电压(通道4)   6V RMS
信噪比(通道1-3)     90dB(ret.1V)
信噪比(通道4)      90dB(ret.2V<200Hz)
远程衰减范围       0dB  to 27dB
频响范围+0/-1      20Hz-22KHz
增益范围(通道1,2,3,4)  -30dB to+4dB
增益范围(辅助) (Aux in)  -65dB to+18dB 

+易于安装,方便售后服务 
+集成与平衡不同频率范围的多个信号 
+信号能够驱动KICKER任何一款功放 
+增加一个辅助输入,让您可以直接连接功放

温馨提示:点击图片可放大。